آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

افزایش 75 درصدی زمین‌های کشت زعفران 30 قوس|آذر 1395

 

وزارت زارعت و مالداری از افزایش 75 درصدی زمین‌های کشت زعفران در سراسر کشور خبر می‌دهد.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و مالداری می‌گوید که سال گذشته، کشاورزان کشور حدود 3 تن زعفران برداشت کرده بودند که این رقم در سال جاری به بیش از 6 تن می‌رسد. به گفتۀ آقای ضمیر، این رقم تولید، 15 میلیون دالر به اقتصاد کشور فایده رسانده است.

به گفتۀ وزیر کشاورزی و مالداری سال گذشته حدود 1020 هکتار زمین در سراسر کشور زعفران کشت شده بود که این رقم اکنون به 1790 هکتار رسیده است و این تفاوت افزایش 75 درصدی در رقم افزایش زمین‌های کشت زعفران را نشان می‌دهد.

به گفتۀ اسدالله ضمیر، حمایت‌های مالی و تخنیکی حکومت با کشاورزان زعفران، علاقه‌مندی کشورهای عرفی برای خرید زعفران و عقد قرارداد صادرات زعفران افغانستان به چین از جمله عواملی اند که در افزایش تولید زعفران نقش داشته اند.

قابل یادآوری است که افزایش کشت زعفران سبب شده تا بیشتر از سه هزار خانواده صاحب کار شده و از این راه درآمدی به دست آورند.