آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

آغاز پروژه‌های توسعه‌یی 12 هزار روستا در سال آینده 6 جدی|دی 1395

 

نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات در مجلس نماینده‌گان می‌گوید، برنامۀ میثاق شهروندی در سال 1396 آغاز می‌شود که بر بنیاد آن پروژه‌های توسعه‌یی در 12 هزار روستا در سراسر افغانستان آغاز خواهد شد.

به گفتۀ آقای درانی، آنان همچنان سال آینده کار آسفالت 548 کیلومتر جاده، ساخت 3992 شبکۀ آب‌رسانی و چاه‌های آب و 90 پروژۀ بنیادی را در سراسر کشور تکمیل خواهند کرد.

در نشست امروز مجلس نماینده‌گان، وزیران احیا و انکشاف دهات، زنان، ارشاد، حج و اوقاف و معینان وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و آموزش‌وپرورش گزارش کارکرهای سال جاری و برنامه‌های سال آینده را ارایه کردند.

دلبر نظری، وزیر امور زنان میگوید، سال آینده در تمام قوانین مربوط به زنان اصلاحات می‌آورند و در پیوند به آن، مقرره‌ها و نشست‌هایی را نیز راه‌اندازی خواهند کرد.

سیدحمیدالله، معین وزارت آموزش و پرورش، جذب 16 هزار آموزگار جدید در این وزارت را از کارهای اساسی این وزارت در سال آینده می‌داند. به گفتۀ آقای حمیدالله، چاپ 49 میلیون کتاب، بررسی نظام مالی و نظارت از مکاتب خصوصی از اولویت‌های آنان در سال آینده است.

بری صدیقی، معین وزارت تحصیلات عالی هم ارتقای ریاست دانشگاه‌های خصوصی را به معینیت، فراهم‌کردن زمینۀ تحصیل دانشجویان در بیرون از کشور و تغییر زمان برگزاری آزمون کانکور را از برنامه‌های سال 1396 این وزارت عنوان می‌کند.

کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در نشست عمومی مجلس می‌گوید که آنان در سال پیش‌رو برنامه‌هایی را در بخش‌های گونه‌گون روی دست دارند. به گفتۀ آقای سادات، چاپ کتاب‌های معیاری نوسینده‌گان کشور و رشد فرهنگ و هنر از برنامه‌های سال پیش‌روی این وزارت اند.

فیض‌محمد عثمانی، وزیر ارشاد، حج و اوقاف هم ساخت مجدد مساجد در کشور به شمول مسجد وزیرمحمد اکبرخان و چاپ کتاب خطبۀ نماز جمعه را از برنامه‌های سال پیش‌روی این وزارت می‌خواند.