آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

برنامۀ آموزشی سوادآموزان تغییر کرد 24 دلو|بهمن 1395

 

برنامۀ آموزشی وزارت معارف/آموزش و پرورش برای سوادآموزان تغییر کرد.

سردارمحمد رحیمی، معین سوادآموزی وزارت معارف در یک نشست خبری امروز می‌گوید، کتاب‌هایی که سوادآموزان از آن‌ها استفاده می‌کردند، متن‌محور بوده و بیشتر روی خواندن و نوشتن سوادآموزان تأکید داشت، اما کتاب‌های آموزشی جدید افزون بر آموزش خواندن و نوشتن، مهارت‌های سوادآموزان را در بخش‌های اقتصادی، مدیریتی و فنی نیز تقویت می‌کند.

به گفتۀ آقای رحیمی، آموزش قرآن‌ کریم، دری، پشتو، ریاضی، ارزیابی شاگردان و کتاب رهنمای استادان شامل برنامۀ جدید بوده و این کتاب‌ها پیام‌آور صلح، ثبات پایدار، همپذیری و روشنگری اذهان مردم اند.

برنامۀ آموزشی جدید با کمک کارشناسان آموزش و پرورش تهیه شده و روی بیشتر از 200 هزار سوادآموز در سال جاری تطبیق خواهد شد.