سه‌شنبه 1 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 فبروری 2018

نفع کشورهای همسایه و منطقه در توسعۀ منابع آبی افغانستان 15 حوت|اسفند 1395

 

رییس جمهور افغانستان در چهارمین نشست آب زیر نام «آب و توسعۀ پایدار» می‌گوید: توسعۀ آب‌های افغانستان به نفع کشور و منطقه است.

به گفتۀ آقای غنی، قوانین جهانی مرتبط با آب یکی از اصول رهنمودی کشور بوده و از همین‌رو توقع افغانستان از همسایه‌هایش این است که نباید از ایجاد بندها و شبکه‌های آبی نگران باشند.

رییس جمهور آب را عامل مهمی برای همکاری‌های منطقه‌یی می‌داند و می‌گوید که با تدوین چهارچوب‌های حقوقی و امضای قراردادهای دوجانبه و چندجانبه می‌توان زمینۀ بهره‌گیری بهتر از منابع آبی را فراهم کرد.

محمداشرف غنی، بر علمی‌سازی بهره‌گیری از آب‌های افغانستان تأکید می‌کند و می‌گوید، آب بزرگ‌ترین سرمایۀ افغانستان است و بهره‌گیری نادرست از منابع آبی، مشکل‌آفرین خواهد بود. رییس جمهور با اشاره به بی‌عدالتی در توزیع آب می‌گوید، در توزیع آب‌ها از سیستم کانال‌ها و قنات‌های گذشته که سبب پایداری آب‌ها می‌شوند کار گرفته شود.

او می‌افزاید، هر حوزۀ دریایی باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و برای هر یک آن‌ها راهبرد جداگانه ساخته شود.

علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب هم در این کنفرانس نبود مدیریت و ادارۀ منابع آبی را بزرگ‌ترین مشکل فراراه منابع آبی در کشور می‌داند. آقای عثمانی، عملی‌شدن سند توسعۀ پایدار آب را نیازمند همکاری میان وزارت‌ها می‌داند.

چهارمین نشست آب و توسعۀ پایدار برای سه روز ادامه دارد.