آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

غنی: در مبارزه با خشونت در برابر زنان کوتاه آمده‌ایم! 18 حوت|اسفند 1395

 

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور امروز (چهارشنبه) در نشستی به مناسبت هشتم مارچ روزجهانی همبسته‌گی زنان می‌گوید، با این که در امر مبارزه با خشونت علیه زنان گام‌های اساسی را برداشته اند، اما هنوزهم حقوق زنان تأمین نشده و به گونۀ جدی و آنچه در قانون گفته شده در برابر بی‌عدالتی‌ها و رفتارهای تبعیضی مبارزه نشده است.

رییس جمهور می‌گوید، زنان افغان باید مبارزه با فساد، عملی ساختن قانون و تأمین حقوق‌ زنان را از اولویت‌های کاری‌شان قرار داهند. او می‌گوید، حکومت در امر مبارزه با نابرابری‌ها، خشونت و تبعیض در برابر زنان کوتاه آمده است. آقای غنی از تمامی زنان می‌خواهد که در انتخابات پیشرو سهم گسترده داشته باشند.

داکترعبدالله عبدالله، رییس اجرایی نیز در این نشست می‌گوید، فداکاری‌های زنان افغانستان در تاریخ این کشور ثبت است. به گفتۀ‌ آقای عبدالله، بیشتر تعهدات‌ حکومت در بخش‌های جندر و کاهش خشونت‌ها در برابر زنان به علت نبود بودجه عملی نشده است.

آقای عبدالله می‌افزاید که مبارزه با خشونت و آزارواذیت زنان باید از نهادهای حکومتی آغاز شود. او همچنان تعهد می‌سپارد که به تمامی پرونده‌های خشونت در برابر زنان رسیده‌گی شده و عاملان آن دادگاهی می‌شوند.

از هشتم مارچ روزجهانی همبسته‌گی زنان درحالی در افغانستان گرامی‌داشت می‌شود که هنوز هم بیشتر زنان و دختران این سرزمین از خانه تا جای کار با انواع خشونت‌ها روبه‌رو اند.