آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

سرنوشت نماینده‌گان غیرحاضر مجلس روشن می‌شود 16 حمل|فروردین 1396

 

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان امروز (چهارشنبه) در نشست عمومی این مجلس در برابر نماینده‌گانی که حقوق و امتیازهای خود را به دست می‌آورند، اما در نشست‌ها حضور ندارند واکنش جدیی نشان دادند. آنان هیأت اداری مجلس را به بی‌پروایی متهم کرده می‌گویند که مجلس هیچ گاهی در برار نماینده‌گان غیرحاضر اقدام جدی نکرده است.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید، تا کنون اصول وظایف داخلی مجلس در بارۀ نماینده‌گان غیرحاضر عملی نشده است، اما وعده می‌دهد که پس از این با نماینده‌گان غیرحاضر برخورد جدی صورت می‌گیرد.

غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس می‌گوید، نماینده‌گانی که همواره در مجلس حاضر نیستند، قانون را زیرپا کرده و به ارادۀ مردم بی‌احترامی می‌کنند.

در اصول وظایف داخلی مجلس نماینده‌گان آمده است، هرگاه یک نماینده مجلس بیش از 20 روز بدون عذرموجه غیرحاضری می‌کند باید تمامی امتیازهای آن قطع شوند.

اما تا حال این مادۀ اصول وظایف داخلی از سوی هیأت اداری مجلس به گونۀ جدی عملی نشده است.