آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

شورای حراست: سران حکومت در پی تمدید قدرت اند 23 حمل|فروردین 1396

 

شورای حراست و ثبات می‌گوید، رهبران حکومت وحدت ملی سیاستی را در پیش گرفته‌اند که انتخابات به گونۀ درست و شفاف برگزار نشود.

مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان امروز (چهارشنبه) در نشست خبریی در کابل میگوید، رهبران حکومت وحدت ملی اراده‌یی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ندارند.

به گفتۀ سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستاان، رهبران حکومت وحدت ملی تلاش دارند، پس از پایان عمر این حکومت، مأموریت‌شان را تمدید کنند. او می‌گوید، خواب سران حکومت وحدت ملی مبنی بر ادامۀ حضورشان در قدرت تعبیر ندارد.

اما شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفتههای سخنگوی شورای حراست و ثبات را قضاوت پیش از وقت می‌داند و تأکید می‌کند که حکومت وحدت ملی پیرامون برگزاری انتخابات آیندۀ با کشورهای کمک‌کننده رأی زنی‌ها را آغاز کرده است.

آقای مرتضوی می‌فزاید، سران حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اراده‌یی جدی دارند.