آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

گشایش نمایشگاه «تجارت‌های موثر و جوانان متخصص» در کابل 24 حمل|فروردین 1396

 

در نمایشگاه «تجارتهای موثر و جوانان متخصص» زنان و جوانان تجارت‌پیشه، ساخته‌های دستی و ماشینی، آثار هنری و فرهنگی، مواد ساختمانی، فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات و لباس‌های سنتی را به نمایش گذاشته‌اند.

در این نمایشگاه دستاوردها و اختراعات علمی دانشجویان دانشکدۀ مهندسی، مانند هواپیما و برخی وسایل الکترونیکی نیز به نمایش گذاشته شده‌ است.

مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، برگزاری این نمایشگاه را برای تشویق و حمایت از استعدادهای جوانان تجارت‌پیشه و صنعتگران کشور سودمند می‌دانند.

محمدیونس مومند، معاون تجارتی و عضو هیأت مدیرۀ اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان هنگام گشایش این نمایشگاه میگوید، حضور جوانان در بخش‌های بازرگانی و صنایع، پایه‌های اقتصادی کشور را بیشتر تقویت می‌کند.

آقای مومند هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی زنان تجارت‌پیشه و جوانان متخصص در بخش‌های بازرگانی، هنری و سرمایه‌گذاری‌ها در داخل و بیرون از کشور عنوان می‌کند.

نمایشگاه «تجارتهای موثر و جوانان متخصص» از سوی شرکت آرین روز به همکاری ادارۀ دانشگاه پولی‌تخنیک کابل برای سه ‌روز در این دانشگاه راه‌اندازی شده است.

در این نمایشگاه ۹۰ شرکت و نهاد داخلی تولیدات و ساخته‌های دستی‌شان را در ۱۰۴ غرفه به نمایش گذاشته‌اند.