آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

مجلس: رییس جمهور با ما بازی سیاسی می‌کند 28 حمل|فروردین 1396

 

رییس جمهور با درنگ برای معرفی نامزد وزیران، با مجلس نماینده‌گان بازی سیاسی می‌کند.

اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست امروز با انتقاد از حکومت به ویژه شخص رییس جمهور غنی می‌گویند، با آن که مهلت تعیین‌شده برای معرفی نامزدوزیران به مجلس پایان یافته، اما رییس جمهور هنوز در این زمینه اقدامی نکرده و در حال بازی سیاسی با نماینده‌گان است.

همایون همایون، معاون اول مجلس نماینده‌گان می‌گوید، رییس جمهور تعهد کرده بود که پس از استیضاح وزیران نهادهای امنیتی، به جای نامزدوزیران سلب اعتماد‌شدۀ چندین وزارت، نامزدوزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند، اما تاکنون این کار را نکرده است.

آقای همایون می‌گوید، نماینده‌گان مردم یک بار دیگر از رییس جمهور می‌خواهند که هرچه زودتر نامزدوزیران را معرفی کند، در غیر آن مجلس نماینده‌گان جایگاه اصلی و حقوقی خود را از دست می‌دهد و حکومت وحدت ملی یک حکومت دموکراتیک نه بلکه حکومتی دیکتاتور خواهد بود.

اما دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی رییس جمهور به سلام‌وطندار می‌گوید، هنوز رأی‌زنی‌ها در بارۀ معرفی نامزدوزیران تازه جریان دارد و حکومت مصمم است که هرچه زودتر فهرست نام‌های این نامزدان را به مجلس بفرستد.

آقای مینه‌پال، با آن که از نامزدوزیران تازه نام نمی‌برد، اما می‌گوید که تمام این نامزدوزیران اشخاص با دانش و متخصص اند.

مجلس نماینده‌گان ماه عقرب سال پار در یک اقدام بی‌پیشنه، وزیران عدلیه/دادگستری، شهرسازی، تحصیلات عالی، خارجه، کاروامور اجتماعی، فواید عامه، مالیه/دارایی، ترانسپورت/حملونقل و معارف/آموزش و پرورش، انرژی و آب، زراعت، مبارزه با مواد مخدر، مخابرات، اقتصاد، صحت‌ و مهاجران و بازگشت‌کننده‌گان را به علت مصرف‌نکردن 70 درصدی بودجۀ توسعه‌یی‌شان استیضاح کرد که از این میان 7 وزیر سلب اعتماد شدند و 9 وزیر دوباره رأی تأیید گرفتند.