شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

7 روز؛ قید تازه‌یی برای غیرحاضری پی‌هم نماینده‌گان 30 حمل|فروردین 1396

 

اعضای مجلس نماینده‌گان امروز (چهارشنبه) در نشست عمومی می‌گویند که تدابیر وضع‌شده برای جلوگیری از غیرحاضری نماینده‌گان سودمند بوده و باید دیگر بندهای اصول وظایف داخلی مجلس نیز عملی شوند.

عبدالقادر زازی وطندوست، نایب مجلس نماینده‌گان می‌گوید، تدابیر اتخاذی و عملی‌کردن بی قیدوشرط اصول وظایف داخلی مجلس،  نتیجۀ خوبی داشته که پس از این مادۀ 125  این قانون نیز به گونۀ بی قیدوشرط بالای تمامی نماینده‌گان عملی می‌گردد.

او می‌گوید، هرگاه نماینده‌یی بدون کدام عذرموجه بیش از 7 روز در نشست‌های عمومی مجلس حاضر نشود، در کنار کسر حقوق، نامش هم فاش می‌شود.

شماری از نماینده‌گان نیز با پشتیبانی از عملی‌شدن اصول و وظایف داخلی مجلس می‌گویند که باید در کنار بحث حاضری مجلس نماینده‌گان تمامی این قانون بدون تبعیض بالای نماینده‌گان عملی گردد.

موسی نصرت، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، عملی‌کردن اصول و وظایف داخلی  مجلس پای نماینده‌گان غیرحاضر را نیز به مجلس کشانده است. آقای نصرت می‌خواهد که اصول وظایف داخلی مجلس بالای کارمندان اداری نیز عملی گردد.

پیش از این بارها غیرحاضری نماینده‌گان و تکمیل نشدن نصاب در مجلس به انتقادهای روبه‌رو شده و بیشتر نشست‌های عمومی و کمیسیون‌های اختصاصی به علت غیرحاضری نماینده‌گان بی نتجه مانده و موضوعات مهم به نشست‌های بعدی واگذار می‌شد. اما پس از عملی‌کردن اصول و وظایف داخلی مجلس بالای 4 نماینده، بیشتر نماینده‌گان به مجلس حاضر می‌شوند.