آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

تعلیق عضویت 5 نمایندۀ دیگر مجلس 2 ثور|اردیبهشت 1396

 

مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (شنبه) به علت غیرحاضری؛ عضویت عزت‌الله عاطف، امان‌الله گذر، پیربخش گردیوال، علم‌خان آزادی و محمداسحاق رهگذر را به تعلیق درآورد و آنان را تا پایان اجلاس کنونی مجلس از همه‌یی امتیازات محروم کرد.

عبدالقادر زازی وطندوست، منشی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که این 5 عضو مجلس هر کدام بیش از 20 روز غیرحاضری داشتند و به همین دلیل اصول وظایف داخلی بالای‌شان عملی شده است.

او می‌گوید، عبدالظاهر قدیر، نمایندۀ مردم ننگرهار نیز تاکنون 19 روز غیرحاضر است، اگر 1 روز دیگر غیرحاضری کند اصول وظایف داخلی بالایش عملی می‌شود.

همایون همایون، معاون اول مجلس نماینده‌گان می‌گوید، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان ادعا دارند که مادۀ 73 اصول وظایف داخلی مجلس نماینده‌گان در مورد غیرحاضری اعضای این مجلس مشکل دارد و باید وضاحت داده شود.

به گفتۀ آقای همایون، نماینده‌گانی که غیرحاضری دایمی دارند، تنها امتیازات‌شان قطع می‌شود و عضویت‌شان در مجلس لغو نمی‌شود.

زکریا زکریا، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، تدابیری انظباتی دیگری که در اصول وظایف داخلی مجلس در نظر گرفته شده است، باید بالای اعضای این مجلس تطبیق شوند.

پیش از این 4 عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز به دلیل غیرحاضری دوامدار به تعلیق درآمده بود و از امتیازات عضویت‌شان در مجلس محروم شدند.