سه‌شنبه 1 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 فبروری 2018

نخستین مانور تمرینی زمین‌لرزه برای مصونیت دانش‌آموزان 13 ثور|اردیبهشت 1396

 

مسؤولان وزارت  دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی هنگام اجرای نخستین برنامۀ تمرینی زمین‌لرزه می‌گویند که هدف از این برنامه کاهش تلفات جانی دانش‌آموزان برخاسته از زمین‌لرزه در مکاتب کشور است.

ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی امروز (چهارشنبه)  در کابل می‌گوید، این برنامه به هدف تأمین مصونیت دانش آموزان شهر کابل با همکاری کشور ایران گشایش یافته است.

به گفتۀ آقای برمک، حکومت افغانستان در 15 سال گذشته در بخش مصونیت از زمین‌لرزه چنین برنامه‌یی نداشته است.

سید منصور، رییس آموزش و پرورش/معارف شهر کابل در مراسم گشایش برنامۀ تمرینی زمین‌لرزه با اعلام پشتیبانی از وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویداد‌های طبیعی می‌خواهد که این برنامه را در سراسر کشور عملی کند تا از نتایج ناگوار رویداد‌های طبیعی جلوگیری شود.

رییس معارف شهر کابل تعهد می‌کند که آنان آمادۀ هرگونه همکاری در بخش رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی هستند.