يک‌شنبه 2 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 22 اپریل 2018

تأکید کابل-تهران بر مبارزۀ مشترک در برابر تروریستان 17 ثور|اردیبهشت 1396

 

جواد ظریف وزیر خارجۀ ایران که به خاطر گسترش روابط و همکاری دو جانبه به کابل آمده می‌گوید، افغانستان و ایران زیر تهدید قرار دارد که این بحث روزبه‌روز افزایش می‌یابد و گروه‌های تروریستی منطقه نیز قدرت‌مند می‌شوند. او می‌گوید، دست‌های برای حمایت تروریستان در منطقه فعالیت دارند و نیاز است که افغانستان و ایران در یک اقدام مشترک تمامی گروه‌های هراس‌افگن را نابود کنند.

به گفتۀ آقای ظریف، کابل-تهران زمینه‌های گونه‌گون برای همکاری دارند و باید در برابر ترویستان، مواد مخدر، قاچاق انسان و سدشدن در برابر حمایت مالی تروریستان مبارزۀ جدی کنند.

وزیر خارجۀ ایران در این دیدارش تأکید بر ادامۀ همکاری‌های اقتصادی دو کشور کرد.

صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجۀ کشور نیز می‌گوید، گروه‌های تروریستی بیشترین زیان را بر کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای منطقه رسانده و باید برای نابودی این گروه‌ها اقدام صورت گیرد.

به گفتۀ آقای ربانی، منابع مالی و دست‌های حامی تروریستان بیرون از افغانستان است و سازمان ملل باید برای نابودی آنان اقدام جدیی کند.

قرار است جواد ظریف، وزیر خارجۀ ایران با رییس جمهورغنی، رییس اجرایی و رییس شورای امنیت ملی نیز دیدار و در مورد چالش‌های موجود در منطقه گفت‌وگو کنند.

پیش از این برخی از مقام‌های محلی و اعضای هر دو مجلس بارها از حمایت و تجهیز گروه‌های مخالف سخن گفته‌اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، ایران در مناطق سرحدی طالبان را حمایت، تجهیز و آموزش نظامی می‌دهد.