آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

گزارش تازه: سطح تورم در افغانستان افزایش یافته است 19 ثور|اردیبهشت 1396

 

ادارۀ احصائیۀ مرکزی افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید، سطح تورم در سال 1395 نسبت به سال گذشتۀ آن افزایش یافته است؛ از 38 به 7.2.

در این گزارش گفته شده که ولایت پروان و تخار با 14.3 و 10.4 درصد به ترتیب بیشترین سطح تورم را داشته‌اند. هم‌چنان گفته شده که رقم مواد غذایی 10 درصد و رقم مواد غیرغذایی 4.5 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.

این اداره می‌گوید، جمعیت افغانستان به شمول 1.5 میلیون کوچی، در سال 1395 به 29.2 میلیون تن می‌رسد. از این رقم 14.2 میلیون را زنان و 15 میلیون را مردان تشکیل می‌دهند.

بر پایۀ این گزارش، نفوس شهری در افغانستان 6.9 میلیون و نفوس دهاتی به 20.8 میلیون تن می‌رسد.

در این گزارش آمده است که 268 دکتر، 4804 ماستر/کارشناس ارشد، 55157 لسانس و 237305 تن پایین‌تر از سطح لسانس در ساختار نهادهای دولتی کار می‌کنند.

در این گزارش رقم دانش‌آموزانی که در سال 1395 در مکتب‌ها ثبت‌نام شده بودند، 9423293 گفته شده که نسبت به سال گذشته 2.4 درصد کاهش را نشان می‌دهد. بر پایۀ این گزارش در این سال، شمار آموزگاران به 216651 تن می‌رسد.

ادارۀ احصائیۀ افغانستان می‌گوید، شمار دانشجویان در دانشگاه‌های کشور به 341273 تن می‌رسد که نسبت به سال گذشته 13.9 درصد افزایش را نشان می‌دهد. از این رقم 263675 تن پسران و 77598 تن را دختران تشکیل می‌دهند.

در این گزارش آمده که هنوز در افغانستان برای هر ده هزار تن، 5 بستر و سه دکتر موجود بوده و هنوز مشکلاتی که در سال 1394 محسوس بود در این سال حل‌نشده باقی مانده است.

طبق گزارش مرکز احصائیۀ افغانستان شمار مبتلایان به ایدز در سال 95 به 2060 تن می‌رسد که نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌گوید، ارزش تولید ناخالص داخلی به شمول کوکنار به 1373275 میلیون افغانی معادل 3.20 میلیارد دالر و تولید ناخالص داخلیِ سرانه به 47030 افغانی معادل 696 میلیون دالر می‌رسد. در این گزارش آمده که رشد تولید ناخالص داخلی به شمول کوکنار 6.3 درصد بوده در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی بدون کوکنار به 1.2 درصد می‌رسد.

بر پایۀ این گزارش، ارزش تولیدات صنایع خصوصی و دولتی در سال 1395 به 6626.6 میلیون افغانی می‌رسد که نسبت به سال گذشته 6.9 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

صادرات در این سال به ارزش 6534 میلیون دلر و صادرات به 596 میلیون دالر می‌رسد. این ارقام در سال 1394، 7723 میلیون دالر صادرات و 571 میلیون دالر واردات بود که نشان دهندۀ 15.4 درصد کاهش در واردات و 4.4 درصد افزایش در صادرات را نشان می‌دهد.

در پایان این گزارش گفته شده است که مجموع کمک‌های وعده‌شده در این سال به 2894.59 میلیون دالر می‌رسد، اما مبلغی که تاکنون به افغانستان رسیده 2064.2 میلیون دالر است.

این ارقام به کمک وزارت‌ها و اداره‌های دولتی و خصوصی جمع‌آوری شده‌اند.