پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

وزیر تجارت و صنایع خواهان بازرسی تصدی مواد نفتی از سوی ارگ شد 1 جوزا|خرداد 1396

 

مجلس نماینده‌گان امروز همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع و ولید تمیم، رییس تصدی مواد نفتی و گاز مایع را در پیوند به جنجال‌ها و اتهام‌های واردشده به تصدی مواد نفتی برای پاسخ‌گویی فراخواند.

شماری از اعضای مجلس، تقرری‌ها و جابه‌جایی‌های کارمندان در تصدی مواد نفتی و گازمایع را از سوی رییس این ریاست مخالف قانون می‌خوانند و او را به فساد متهم می‌کنند.

اما ولید تمیم، رییس تصدی مواد نفتی و گازمایع در پاسخ به این اتهام‌های اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گوید که جابه‌جایی افراد در این تصدی بر بنیاد یک نیاز صورت گرفته است.

آقای تمیم می‌گوید، 18 کارمند این تصدی را از یک بخش به دیگر بخش تغییر و تبدیل کرده، اما هیچ کارمند را از کارش برکنار نکرده است.

رییس تصدی مواد نفتی و گازمایع می‌افزاید که برای «چلاندن» این تصدی نیامده بلکه می‌خواهد نقش درآمد ملی این تصدی را سروسامان دهد.

اما همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع، اتهام‌های اعضای مجلس نماینده‌گان مبنی بر وجود فساد و قانون‌شکنی در تصدی موادنفتی و گازمایع را تأیید می‌کند و می‌گوید، برای روشن‌شدن این قضایا، به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده تا این تصدی بازرسی شود و انتظار پاسخ ارگ را می‌کشد.

به گفتۀ آقای رسا، در میان فهرست افراد پیشنهادشده از سوی تصدی مواد نفتی و گازمایع در بخش مشاوریت و نماینده‌گی‌های این تصدی در ولایت‌ها که از سوی رییس جمهور منظور شده، افراد متهم به فساد، دارای سند فراغت صنف دوازدهم و چهاردهم و کسانی که در آزمون اصلاحات ناکام مانده‌اند حضور داشتند.

وزیر تجارت و صنایع، منظوری این افراد را از سوی رییس جمهور غنی پرسش برانگیز می‌داند.

در پایان نشست، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان پاسخ‌های رییس تصدی مواد نفتی را قناعت‌بخش خواند.

همزمان با فراخوانی وزیر تجارت و صنایع و رییس تصدی مواد نفتی و گازمایع به مجلس نماینده‌گان، شماری از کارمندان این تصدی در برابر درِ ورودی شورای ملی اعتراض کردند.

آنان، رییس تصدی مواد نفتی و گازمایع را به حق‌تلفی، فساد و قانون شکنی متهم می‌کنند و می‌گویند، تمیم ولید نزدیکان خود را در این تصدی گماشته است.

این معترضان که از شانزده روز به این‌سو تظاهرات می‌کنند، یکبار دیگر از حکومت می‌خواهند تا به شکایت‌های‌شان رسیده‌گی کند.