پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

مجلس هیأتی را برای بررسی خشونت‌های تظاهرات روز جمعه می‌گمارد 13 جوزا|خرداد 1396

 

 

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز  که به خشونت‌های صورت گرفته در تظاهرات روز جمعه و حملۀ تروریستی روز چهارشنبه در شهر کابل اختصاص یافته بود، خواستار بررسی‌های جدی در این مورد شدند. اعضای مجلس تأکید می‌کنند که عاملان به خشونت کشانده شدن تظاهرات روز جمعه باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

اقبال صافی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، مجلس باید خواهان پاسخ نهادهای امنیتی در مورد حملۀ تروریستی روز چهارشنبه شود و افزون بر آن خشونت ها در جریان تظاهرات روز جمعه نیز بررسی شود.  

به گفتۀ آقای صافی، مجلس نماینده گان باید در مورد افرادی که در جریان تظاهرات روز جمعه به شلیک پرداختند تحقیق کند و عاملان به خشونت کشاندن تظاهرات باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

الماس زاهد، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید، با آن که حملۀ تروریستی روز چهارشنبه خونین و مرگبار بود، اما رویداد روز جمعه به این دلیل مهم است که شماری از سیاست‌مدارانی که از وظایف‌شان برکنار شده و یا هم از امتیازات‌شان محروم شده‌اند، از احساسات معترضان بهره برداری کردند.

آقای الماس می‌گوید، مجلس نماینده‌گان باید این موضوع را به گونۀ جدی بررسی کند و آنانی که از تظاهرات مردم بهره‌برداری سیاسی کردند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

سرانجام مجلس نماینده‌گان تصمیم گرفت که هیأتی را برای بررسی رویداد تروریستی روز چهارشنبه و خشونت‌های صورت گرفته در جریان تظاهرات روز جمعه تعیین کند و در کنار آن طرحی را برای مهار ناامنی‌ها در کشور آماده ساخته و به حکومت پیش کند.