شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

امضای تفاهم‌نامۀ 3.3 میلیون دالری برای مبارزه با رویدادهای طبیعی 17 جوزا|خرداد 1396

 

شهرداری کابل، ارگان‌های محلی، وزارت شهرسازی، وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی و ادارۀ اسکان بشر ملل متحد «هبیتات» امروز (چهارشنبه) تفاهم‌نامه‌یی را به ارزش 3.3 میلیون دالر در کابل امضأ کردند.

ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی هدف از امضای این تفاهم‌نامه را جلوگیری از رویدادهای طبیعی و اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه برای مبارزه با این گونه رویدادها عنوان می‌کند.

آقای برمک می‌افزاید، به کمک بانک جهانی کار روی ساخت یک راه‌برد برای جلوگیری از رویدادهای طبیعی را نیز آغاز کرده‌اند.

یوریشیا، نمایندۀ دفتر اسکان بشر ملل متحد «هبیتات» در این نشست می‌گوید که با عملی شدن تفاهم‌نامۀ امضاشده میان این اداره و چهار نهاد دولتی، 6000 خانواده در ولایت‌های کابل و بلخ به گونۀ مستقیم و غیرمستقیم از پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند.