پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

طرح 11 ماده‌یی؛ گزینه‌یی برای پایان تنش ارگ و معترضان 22 جوزا|خرداد 1396

 

مجلس نماینده‌گان در نشست امروز طرحی را زیر نام «تحکیم وحدت ملی و ایجاد وفاق سیاسی» به تصویب رساند که به گونۀ روشن و جدی از حکومت خواسته شده عاملان حادثه‌های خونین کابل، به ویژه شلیک بر راهپیمایان را شناسایی کرده و مقام‌های امنیتی بی‌کفایت را از وظایف‌شان برکنار کند.

در مادۀ دوم این طرح 11 ماده‌یی آمده است که حکومت باید از قربانیان رویداد روز جمعه در کابل، حمایت مادی و معنوی کرده و به خواست‌های جنبش رستاخیز تغییر مطابق به قانون رسیده‌گی کند.

در مادۀ سوم این طرح نیز آمده که حکومت باید راه‌برد امنیتی کشور را هرچه زودتر برای تصویب به مجلس نماینده‌گان بفرستد و از سیاسی ساختن نهادهای امنیتی جلوگیری کند، با درنظرداشت قرارداد همکاری‌های راه‌بردی با ایالات متحدۀ آمریکا سیاست‌های امنیتی را بازنگری کرده و نهادهای امنیتی را از افراد مشکوک پاک کند.

در این طرح از حکومت خواسته شده، تعهدات موافقت‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی را عملی کرده و اداره‌های موازی را لغو کند.

در این طرح همچنان آمده است که حکومت باید از پاکستان به عنوان کشور حامی تروریسم به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند و طالبانی را که به صلح نمی‌پیوندند، به عنوان تروریست بشناسد.