شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

افغانستان، 6 میلیون کودک آسیب‌پذیر و بودجۀ صفر 28 جوزا|خرداد 1396

 

وزارت کار و امور اجتماعی برای نخستین‌بار روز ملی حمایت از کودکان آسیبپذیر، یتیم و بی‌سرپرست را در کابل تجلیل کرد.

مسؤولان این وزارت می‌گویند که وضعیت بد زندهگی کودکان یتیم و بی‌سرپرست نگران‌کننده است و آنان برای بهبود وضعیت زندهگی این کودکان برنامه‌های خوبی را روی‌ دست دارند.

عبدالرازق سالار، رییس تنظیم و تأمینات وزارت کار و امور اجتماعی در این برنامه می‌گوید که در حال حاضر بیش از 6 میلیون کودک در وضعیت بدی به سر می‌برند، اما برای بهبود زندهگی آنان در بودجۀ ملی پولی در نظر گرفته نشده است.

به گفتۀ آقای سالار، برنامه‌های وزارت کار و امور اجتماعی بدون بودجه عملی نمی‌شوند.

شاهدالله، یک‌تن از کودکان کارگر می‌گوید، آنان به علت مشکلات اقتصادی نمی‌توانند به مکتب بروند و از حکومت می‌خواهند تا زمینۀ آموزش را برای‌شان فراهم سازد.

ناامنی، فقر و بی‌کاری سبب‌شده بیشتر کودکان در افغانستان با دست‌مزد اندک تا ناوقت‌های روز مصروف انجام کارهای شاقه باشند؛ این موضوع باعث می‌شود تا آنان از آموزش و پرورش محروم بمانند.