آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری 31 جوزا|خرداد 1396

 

رییس جمهور برای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری 9 کمیشنر جدید معرفی کرد. محمداشرف غنی، رییس جمهور امروز در نشستی خبری هنگام معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری با تأکید بر شایسته‌گی افراد می‌گوید، به هیچ کسی اجازۀ مداخله در روند آزمون این کمیسیون را نمی‌دهد.

آقای غنی، همچنان راه‌یافتن جوانان به ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی را گامی مهم می‌داند و می‌گوید که برای تحکیم وحدت ملی باید شایسته‌گی افراد در نظر گرفته شود نه تعلقات قومی و سمتی.

رییس جمهور می‌گوید، حکومت تلاش کرده پاسخگو باشد و شفافیت و مسؤولیت‌پذیری را در ارایۀ خدمات ملکی نهادینه کند.

به گفتۀ آقای غنی، رهبران حکومت وحدت ملی تلاش می‌کنند تا یک حکومت نیرومند و کارا را از خود به میراث بگذارند.

نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری می‌گوید که آنان تلاش کرده‌اند تا شفافیت، اصلاحات و ارایۀ خدمات در نهادهای دولتی به گونۀ جدی عملی شوند.

آقای نادری، از آوردن اصلاحات و شفافیت در این کمیسیون خبر می‌دهد و می‌گوید که استخدام نزدیک به 500 کارمند در ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی تا اندازه‌یی تأمین امنیت، ثبات، توسعۀ اقتصادی و وحدت ملی را در کشور تضمین می‌کند.

رییس جمهور کشور می‌افزاید که به زودی ۸ هزار بست آموزگاری در وزارت معارف/آموزش و پرورش و 5 هزار بست دیگر در کمیسیون‌های انتخاباتی اعلام خواهد شد و مسؤولیت روند استخدام را در این بست‌ها کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به عهده دارد.