شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

شرکت لبنانی با همسر رییس جمهور ارتباطی ندارد 3 سرطان|تیر 1396

 

پس از عقد قرارداد طرح و دیزاین کمپلکس اداری افغانستان در ساحۀ دارالامان شهر کابل میان وزارت شهرسازی و مسکن با شرکت خطیب‌العالمی، گمانه زنی‌های وجود داشت که گویا ادارۀ تدارکات ملی، این پروژه را به شرکت خطیب‌العالمی که مربوط به خانواۀ رولا غنی بانوی نخست کشور می‌شود، بدون داوطلبی سپرده است.

اما نیلوفر لنگر، سخنگوی ورازت شهرسازی و مسکن به روز شنبه در نشست خبریی در کابل میگوید که پروژۀ ساخت کمپلکس اداری افغانستان را با 3 شرکت آمریکایی، چینی و لبنانی به داوطلبی گذاشتند که شرکت خطیب‌العالمی برنده شد.

به گفتۀ سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، بربنیاد معلومات آنان شرکت خطیب علمی هیچ ارتباطی با خانوادۀ بانوی نخست ندارد و گفتههای در پیوند به این موضوع شایعه‌یی بیش نیست.

بانو لنگر میافزاید، در این پروژه به مهندسان کشور به هدف بلندبردن ظرفیت‌شان نیز سهم داده شده است.

مسؤولان وزارت شهرسازی و مسکن می‌افزایند که کمپلکس اداری افغانستان در ساحۀ 500 جریب از سوی شرکت خطیب‌العالمی در  دو سال به ازرش 15 میلیون دالر طرح و دیزاین شده است.