شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

واریز بیش از 730 میلیون افغانی از سوی دادستانی به حساب حکومت 14 سرطان|تیر 1396

 

دادستانی کل افغانستان می‌گوید که مرکز عدلی و قضایی از آغاز کارش تا کنون بیش از 730 میلیون افغانی جریمۀ نقدی را به دست آورده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز در یک نشست خبری می‌گوید که در نتیجۀ تلاش‌های شبانه‌روزی مرکزی عدلی و قضایی دادستانی کل، بیش از 730 میلیون افغانی و بیش از 4 میلیون دالر را به حساب دولت واریز کرده است.

به گفتۀ سخنگوی دادستانی کل، دادستان‌های این مرکز از حیف‌ومیل نزدیک به 2 صد میلیون افغانی و بیشتر از 3 میلیون دالر جلوگیری کرده‌اند.

همچنان آقای رسولی می‌افزاید، دادگاه مربوط به مرکز عدلی و قضایی حدود 2035 جریب زمین را نیز به نفع دولت مصادره کرده است.

مسؤولان دادستانی کل می‌گویند، از آغاز کار این مرکز تا کنون، دادگاه این مرکز حکم مصادرۀ 7603000 هزار افغانی را نیز صادر کرده است.