آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

مجلس: حکومت عکس کارکردهایش را به جهان نشان داد 19 سرطان|تیر 1396

 

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (دوشنبه) بیستمین دور نشست مشترک نظارت و ارزیابی میان نماینده‌گان دولت افغانستان و نماینده‌گان بیش از 29 کشور که روز پیش در ارگ ریاست جمهوی برگزار شد را قناعت‌بخش نمی‌دانند.

به گفتۀ آنان، بررسی پرونده‌های فساد اداری، آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی، تأمین امنیت و اشتغال‌زایی از تعهدات حکومت به جامعۀ جهانی بود، اما حکومت نتوانسته این تعهدات را عملی کند.

شاه‌گل رضایی می‌گوید، اسناد و مدارکی را که حکومت در پیوند به عملی‌شدن تعهداتش به جامعۀ جهانی در این نشست ارایه کرد، واقع‌بینانه نبود.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز می‌گوید، در حالی که هیچ پروندۀ فساد اداری به گونۀ جدی بررسی نشده و بیکاری و نبود اصلاحات در نهادهای دولتی به اوج خود رسیده، حکومت چه‌گونه مدعی‌ست که به این تعهدات عمل کرده است؟

به گفتۀ آقای ابراهیمی، حکومت در عملی‌کردن تعهداتش به جامعۀ جهانی کوتاه آمده است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه/دارایی در یک نشستی خبری در کابل وجود برخی مشکلات در عملی‌شدن تعهدات به جامعۀ جهانی را رد نمی‌کند، اما می‌گوید، در این نشست قناعت کشورهای کمک‌کننده را فراهم کرده‌اند.

به گفتۀ آقای حکیمی نماینده‌گان کشورهای کمک‌کننده در نشست روز پیش تعهد کرده‌اند که به کمک‌های مالی‌شان به افغانستان ادامه می‌دهند و حکومت نیز برای عملی‌شدن تعهداتش به جامعۀ جهانی بیشتر تلاش خواهد کرد.