آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

اغبر: مدارک قانون‌شکنی‌ها را به المپیک جهانی می‌سپارم 18 اسد|مرداد 1396

 

نشست امروز کمیتۀ المپیک به رهبری ظاهر اغبر

کمیتۀ ملی المپیک به ریاست ظاهر اغبر امروز (چهارشنبه) در نشست مشورتی با مسؤولان فدراسیون‌های ورزشی کشور اعلام کرد که تمامی مدارک تخلفات انتخاباتی و قانون شکنی کمیتۀ ملی المپیک به رهبری محمود حنیف را به المپیک آسیایی و جهانی می‌سپارد.

ظاهر اغبر، رییس کمیتۀ ملی، انتخابات ریاست المپیک که در همکاری با کمیسون مستقل انتخابات برگزار شده را تقلبی و دسیسه‌یی در برابر ورزش افغانستان می‌داند.

به گفتۀ آقای اغبر، اخیرأ کمیتۀ ملی المپیک به رهبری محمود حنیف منزوی شده است و این انتخابات نمایشی برای جلب توجه و دریافت امتیاز از حکومت است. او می‌گوید، افغانستان یک کمیتۀ ملی المپیک دارد که از سوی کمیتۀ المپیک جهانی نیز به رسمیت شناخته شده است.

جریان انتخابات کمیتۀ ملی المپیک، روز پیش

مسؤولان فدراسیون‌های ورزشی نیز با حمایت از گفته‌های ظاهر اغبر، انتخابات برگزار شدۀ روز پیش را خیانت خوانده و می‌گویند که در کمیتۀ جهانی برای حکومت، مجلس و دادستانی کل کشور نیز شکایت می‌کنند.

اما محمود حنیف، رییس کمیتۀ ملی المپیک کشور که حمایت حکومت را با خود دارد می‌گوید، کمیتۀ ملی المپیک به رهبری ظاهر اغبر یک‌ونیم سال پیش از سوی رییس جمهور غنی، لغو شد.

به گفتۀ او، این کمیتۀ رسمیت ندارد.

روز پیش کمیتۀ ملی المپیک کشور که از حمایت حکومت برخوردار است، انتخابات ریاست المپیک را برگزار کرد که محمود حنیف، با به دست آوردن 28 رأی از 30 رأی برای چهارسال رییس این کمیته شد.

گفتنی‌ست که هم‌اکنون، کمیتۀ ملی المپیک به رهبری ظاهر اغبر نزد کمیتۀ المپیک آسیایی و جهانی و ریاست اجرایی کشور، رسمیت دارد. اما کمیتۀ ملی المپیک به رهبری محمود حنیف، تنها حمایت ارگ ریاست جمهوری را دارد.