سه‌شنبه 29 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 مارچ 2018

جنبش گذار: مدرک فاش‌شدۀ ادارۀ امور بیانگر تبعیض سیستماتیک است 29 سنبله|شهریور 1396

 

مسؤولان نهاد مدنی جنبش گذار می‌گویند، شعارهایی که حکومت وحدت ملی همواره به هدف اصلاحات سر می‌دهد، عوام فریبانه است. آنان می‌گویند، حکومت جز قومی‌سازی نهادهای ملی برنامۀ دیگری ندارد.

هارون معترف، رییس جنبش گذار امروز (چهارشنبه) در نشست خبری‌یی در کابل می‌گوید، مدرکی که در 25 سنبلۀ سال روان خورشیدی از ادارۀ امور به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد که حلقه‌یی در ریاست جمهوری مشغول طرح و تعقیب مسایل قومی و برتری‌جویی تباری است.

فهیم فطرت، معاون جنبش گذار می‌گوید، آنچه در سند افشاشدۀ ادارۀ امور آمده است، گوشه‌یی از خیانت و تبعیض سیستماتیک در برابر اقوام افغانستان است.

به گفتۀ او، این طرح فردی نیست و دست‌ «خاین‌ها» برای تحقق برنامه‌های قومی و گروهی در آن دخیل اند.

اعضای جنبش‌ گذار می‌گویند که تمامی افراد دخیل در این پرونده باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

عبدالستار درزابی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز با انتقاد از گسترش دامنۀ خویش‌خوری در حکومت می‌گوید، رییس جمهور باید با افرادی که به قوم‌گرایی دامن می‌زنند برخورد جدی کند.

 اما شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید، رییس جمهور همواره بر بنیاد قانون اساسی کشور عمل کرده و هیچ فرد قوم‌گرا از رییس جمهور نماینده‌گی نمی کند.

انتقاد‌ها از قومی سازی‌ها در حکومت وحدت ملی در حالی شدت گرفته است که اخیراً مدرکی در کانال تلگرام کارمندان ادارۀ امور از ثواب‌الدین مخکش، فرد کلیدی و مورد اعتماد داوُد نورزی، رییس ادارۀ امور، بارگذاری شده که در بردارندۀ دستورها و راهنمایی‌های قوم محورانه به کارمندان این اداره است.

با این که آقای مخکش پش از شدت‌گرفتن انتقادها از سمت‌اش کنار رفت، اما دامنۀ انتقادها در شبکه‌های اجتماعی همچنان در حال افزایش است.