شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

رییس مجلس نماینده‌گان اتهامات وارده به خودش را رد می‌کند 5 ميزان|مهر 1396

 

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان در دو نشست پیشین این مجلس عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس و خدای نظر نصرت، رییس دبیرخانۀ مجلس را متهم به اختلاس 50 میلیون افغانی کرده بودند.

اما عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان و خدای نظر  نصرت در نشست امروز (چهارشنبه) تمامی این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گویند که تمامی این اتهامات بی‌اساس اند.

رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید، کرایۀ خانههای مقام‌های ارشد حکومتی مانند رییس دادگاه عالی، دادستان کل، وزیران و سایر مقام‌ها از بودجۀ دولتی پرداخت می‌شود و این کار غیرقانونی نیست.

رییس دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان نیز می‌گوید، کرایۀ خانۀ رییس مجلس نماینده‌گان به دستور ریاست جمهوری پرداخت می‌شود و گماشتن شماری از افراد برابر به نیاز مجلس بوده است.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان می‌گویند، واردشدن اتهام فساد به رییس مجلس حیثیت این نهاد قانون‌گذار را خدشه‌دار کرده است.

صالح محمد سلجوقی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، متهم‌شدن رییس مجلس به فساد باید به گونۀ جدی بررسی شود.

گفتنی‌ست که در نشست‌های عمومی مجلس نماینده‌گان به رئیس جمهور و شماری از مقام‌های حکومتی نیز هرازگاهی اتهام فساد و اختلاس وارد می‌شود، اما پس از مدتی این اتهام‌ها به فراموشی سپرده شده و کمتر در مورد آن‌ها تحقیق می‌شود.