دوشنبه 28 حوت|اسفند 1396 برابر با 19 مارچ 2018

چرا مردم از کار ریاست پاسپورت کابل راضی اند؟ 13 ميزان|مهر 1396

 

ریاست پاسپورت کابل در گذشته به شدت زیر تیغ انتقاد دولت و شهروندان قرار داشت. دولت از فساد گسترده و پنهان این ریاست شاکی بود و شهروندان نیز ورقبازی و بروکراسی حاکم در آن را موجب بلاتکلیفی مردم و به درازا کشیدن فرایند اخذ پاسپورت میدانستند. البته ریاست پاسپورت نیز نبود امکانات و تجهیزات اداری، مدرنیزه‌نشدن روند اخذ پاسپورت و ازدحام شهروندان را از دلایل اصلی بی‌سروسامانی این ریاست می‌دانست.

اما تقریبا در دو سال اخیر تغییرات زیادی در این ریاست روی‌داده است. از دیجیتلایزشدن پاسپورت و ثبت نام اینترنتی تا کاهش ازدحام در خود ریاست. من برای بررسی این تغییرات و گفت‌وگو با متقاضیان و مسؤولان، به این ریاست رفتم.

چون متقاضیان پاسپورت در افغانستان بسیار زیاد هستند، به محض نزدیکشدن به این ریاست صدای همهمه از همهجا شنیده میشد. موترها پشتهم قطار شده بودند و مردم از اینسو به آنسو روان بودند و عدهای هم به صورت منظم در صف ایستاده بودند.

در صحن بزرگ مقابل ریاست پاسپورت مردی زیر سایۀ درخت نشسته و پرونده‌یی نیز در دست داشت. رفتم جلو و به وی نزدیک شدم. کنارش نشستم. هم خسته و هم خوشحال به نظر میرسید. سلام دادم و گفتم خبرنگار سلاموطندار هستم و میخواهم بدانم که شما از روند رسیده‌گی به تقاضایتان در ریاست پاسپورت راضی هستید یا خیر.

در پاسخ میگوید که ناماش صمد یوسفی است و چند روزی است که برای اخذ پاسپورت به این ریاست آمده است. یوسفی تأکید می‌کند که نه پولی به کسی بخشیده و نه کسی را در این ریاست می‌شناسد؛ با این حال درخواستاش بدون هیچ مشکلی پذیرفته شده و اکنون در مراحل پایانی اخذ پاسپورت قرار دارد.

یوسفی ادعا میکند که کل فرایند اخذ پاسپورت در کمال شفافیت و به صورت منظم به پیش می رود. تنها استثنایی که ریاست پاسپورت در نظر گرفته برای کهن سالان و بیماران است. او آرزو میکند که تمامی ادارات دولتی در سراسر کشور از ریاست پاسپورت کابل الگو بگیرند و رویه و سیاست کاری‌شان را تغییر دهند.

بالاتر از یوسفی تقریبا در نزدیکی دروازۀ داخلی ریاست پاسپورت، خانمی با کودکاناش در مقابل یک چاپگر سیار ایستاده و منتظر کاغذهایش میباشد. نزدیک اش میروم. مهتاب نام دارد و در حال پرداخت تعرفۀ بانکی است.

مهتاب نیز از برخورد کارمندان ریاست پاسپورت بسیار راضی است و میگوید تمامی کارمندان تلاش میکنند تا هر چه زودتر کار متقاضیان راه بیافتد. خود وی نیز توانسته در ظرف دو روز پاسپورتاش را دریافت کند.

با نادره نیز هم‌صحبت شدم. او با همسرش برای گرفتن پاسپورت آمده و میگوید برای درمان نازایی به هند میرود و موفقشده در اسرع وقت پاسپورت بگیرد.

پس از گپ و گفت با متقاضیان ریاست پاسپورت، برای گفتوگو با عمر صبور رییس پاسپورت کابل، به دفتر کارش رفتم. در مقابل دفتر رییس صف طولانی قرار داشت. بعد از سلام و احوال پرسی، از آقای صبور پرسیدم که چه دلایلی سبب شد تا دست به تغییرات ساختاری در ریاست پاسپورت بزنید.

آقای صبور در پاسخ می‌گوید که او و همکاراناش ابتدا چالش یابی و آسیب شناسی کردند. سپس یک برنامۀ کاری برای خود ساختند و پس از مدتی آن را مورد آزمایش قرار دادند. وی میگوید که بر اساس این برنامه برای نخستین بار سیستم پاسپورت کمپیوتری شد و جای سیستم قلمی را گرفت.

گسترش شعبه ممنوع الخروج، تسریع روند استعلام نویسی برای تایید تذکره و گزینش هفت شعبۀ بانکی جدید برای پرداخت تعرفه از دستاوردهای این ریاست است.

ساختار جدید توزیع پاسپورت در 34 ولایت راه‌اندازی شده و سیستم توزیع پستی نیز در 14 ناحیه پایتخت از ازدحام شهروندان در ریاست پاسپورت کاسته است.

البته به گفتۀ آقای صبور، هنوز هم سیستم سنترلایز در این ریاست راهاندازی نشده است. طرح این سیستم با همکاری آسان خدمت و وزارت داخله نهاییشده و دیتابیساش نیز آماده شده است؛ اما هنوز عملا مورد استفاده قرار نگرفته است.

آقای صبور میگوید گرفتاری کسانی که کمیشن کاری میکردند، یکی دیگر از دستاوردهای این ریاست است. این دستگیریها با همکاری مردم صورت گرفته است و چند تن از کارمندان ریاست نیز شامل بازداشت شده‎گان هستند.

به گفتۀ رییس ادارۀ پاسپورت، این ریاست در دیزاین پاسپورت نیز طی یک سال اخیر با وزارتهای خارجه و مالیه کار کردهاند و موفق شدهاند پاسپورتی عالی با علایم بسیار مهم امنیتی را آماده سازند.

ریاست پاسپورت در نظر دارد که برای آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از روند کاری این ریاست، از رسانههای دیداری و شنیداری بهره گیرد.

حرفها که تمام شد، با خود فکر کردم که اگر واقعا ارادۀ کارکردن در ما افغانها وجود داشته باشد و تا اندازهیی هم از تواناییها و خلاقیتهای خود بهره گیریم می‏توانیم بر تمامی مشکلات موجود در کشور، به ویژه مشکلات اداری و مالی فایق آییم.