چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

700 هزار دالر؛ خسارت مالی حمله بر فرماندهی پولیس پکتیا 26 ميزان|مهر 1396

 

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع پکتیا و باشنده‌گان این ولایت می‌گویند در حملۀ روز گذشته بر فرماندهی پولیس این ولایت که دست‌کم 55 تن کشته شدند و حدود 161 تن زخمی، گذشته از تأسیسات دولتی حدود 7 صدهزار دالر، بازرگانان و باشنده‌گان محل زیانمند شده‌اند.

نصیر علمیار، رییس اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا که از محل رویداد دیدن می‌کرد، از دولت می‌‍خواهد، برای نوسازی محل رویداد با بازرگانان و باشنده‌گان این ولایت کمک کند.

همچنان اسدالله شیرزاد، فرمانده پولیس زون 303 جنوب‌شرق کشور از بازداشت 5 پولیس در پیوند به رویداد روز گذشته خبر می‌دهد. به گفتۀ او، این شمار سربازان پولیس به موترهای مهاجمان اجازۀ ورود به داخل فرماندهی پولیس را داده بودند.

آقای شیرزاد می‌گوید، به زودی روشن خواهد شد که افراد بازداشت‌شده در انجام وظایف‌شان غفلت کرده‌اند، یا با طالبان یک‌دست بوده‌اند.

در این حمله که حوالی ساعت ده رخ داده بود، فرمانده پولیس پکتیا نیز کشته شد.