آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

آغاز برنامۀ درمان معتادان در پایتخت؛ جمع‌آوری 200 تن در یک روز 2 عقرب|آبان 1396

 

وزارت صحت حدود 200 معتاد را امروز از ناحیۀ سیزدهم شهر کابل جمع‌آوری کرد و برای درمان به شفاخانه هزاربستر درمان معتادان انتقال داد.

فدامحمد پیکان، معین خدمات صحی وزارت صحت می‌گوید، برنامۀ جمع‌آوری معتادان بدون سرپناه در شهر کابل ادامه دارد و افراد معتاد به مواد مخدر توسط مأموران ویژۀ وزارت صحت جمع‌آوری شده و برای درمان، اسکان و آموزش حرفه به مرکز درمان معتادان انتقال می‌یابند.

به گفتۀ آقای پیکان، این معتادان حدود 90 روز برای درمان در مرکز هزاربستر، بستری خواهند شد. معین خدمات صحی وزارت صحت از نبود امکانات و منابع مالی، دسترسی آسان معتادان به مواد مخدر، بیکاری  و دیگر مشکلات اجتماعی به عنوان چالش‌های عمده فراراه فعالیت‌های‌شان یاد می‌کند.

آقای پیکان می‌گوید که مراکز درمانی موجود برای معتادان کافی نیست و تلاش می‌شود تا این مراکز افزایش یابند.

همزمان با جمع‌آوری معتادان، شماری از معتادانی که شامل برنامۀ تداوی شده بودند، امروز از شفاخانۀ هزار بستر مرخص شدند. آنان می‌‌گویند، برخی از معتادان به دلیل مشکلات اجتماعی موجود در کشور، بارها پس از ترک دوباره به اعتیاد رو آورده‌اند.

پیش از این نیز بارها از نبود برنامه‌های موثر برای درمان معتادان شکایت شده بود. اکثراً معتادانی که برنامه‌های درمانی را سپری می‌کنند، به دلیل بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر، دوباره به اعتیاد رو می‌آورند.