چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

افزایش حاصلات زیتون در ننگرهار 3 عقرب|آبان 1396

 

مسؤولان ریاست کانال‌ ننگرهار می‌گویند که امسال از چهار پرورشگاه زیتون، 1200 تُن بیشتر زیتون به دست آورده‌اند. آنان می‌گویند، بر بنیاد محاسبۀ آنان باید زمین‌های ننگرهار 500 تُن زیتون محصول می‌دادند، اما این محصول تا 1200 تُن افزایش یافته است.

غلام‌حضرت عبدالرحیمزی، رییس کانال‌ ننگرهار علت افزایش حاصلات زیتون این ولایت را حمایت دولت از کشاورزان می‌داند.

آقای عبدالرحیمزی می‌گوید، در سال‌های 1358 حدود 3 هزار تُن زیتون حاصل شده بود و حتا این محصول به خارج از کشور صادر می‌گردید، اما در نتیجۀ ناامنی‌های سال‌های بعد محصول زیتون ننگرهار کاهش یافت.

به گفتۀ رییس کانال‌های ننگرهار، در هر پرورشگاه زیتون باید 800 تا یک هزار تن مصروف کار باشند، اما این رقم اکنون تنها به 150 تن می‌رسد و این چالش سبب کاهش حاصلات زیتون شده است.

کشاورزان این پرورشگاه‌ها نیز کمبود کارگر در پرورشگاه‌های زیتون را تأیید می‌کنند و می‌گویند، یک کشاورز مجبور است به جای چند تن کار کند.

کانال ننگرهار در سال 1339 تأسیس و در سال 1342 به کارش آغاز کرد که در آن زمان حدود 10 تا 12 هزار تن در این کانال سرگرم کار بودند.