چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

صدور حکم لغو ادارۀ موازی المپیک از سوی غنی 5 عقرب|آبان 1396

 

به تازه‌گی محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور حکمی را مبنی بر لغو اداره‌های موازی المپیک کشور صادر کرده است.

در این حکم رییس جمهور غنی از کمیتۀ ملی المپیک افغانستان خواسته است که با تشکیل کمیته‌یی برای برگزار انتخابات برابر با اصول و قوانین فدراسیون آسیایی آماده‌گی‌ها را روی دست گیرد.

در این حکم سه‌ ماده‌یی که به دسترس رسانه‌ها قرار گرفته است آمده، کمیتۀ ملی المپیک باید در کنار برابری زمینۀ برگزاری انتخابات برای تدوین اساس‌نامه، مقررات داخلی و لغو اداره‌های موازی المپیک نیز تأکید شده است.

گفتنی‌ست که از 2 سال به این‌سو کمیتۀ ملی المپیک افغانستان از سوی ظاهر اغبر که نزد کمیتۀ ملی المپیک آسیایی و جهانی و همچنان نزد ریاست اجرایی، رسمیت داشت و کمیتۀ دیگر به رهبری محمود حنیف که تنها حمایت ارگ ریاست جمهوری  را با خود داشت، اداره می‌شد.

اما به تازه‌گی محمدظاهر اغبر، بر بنیاد حکم رییس جمهور غنی با حفظ حقوق نظامی‌اش به عنوان سرکنسل افغانستان در مونیخ آلمان مقرر شده است.