آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

دکتران و کارمندان صحی در کندز اعتصاب کاری کرده‌اند 7 عقرب|آبان 1396

 

 

صدها تن از دکتران، کارمندان شفاخانۀ حوزه‌یی کندز، مراکز صحی خصوصی، دارو فروشان شهر در اعتراض ب ربوده‌شدن کودک شش سالۀ یک پزشک اعتصاب کاری کرده‌اند.

معترضان می‌گویند، این سومین‌بار است که پسران دکتران در کندز ربوده می‌شوند و هر بار در برابر پرداخت پول آزاد می‌شوند؛ اما مقام‌های امنیتی اقدامی در این زمینه نمی‌کنند.

آمنه موسازی، دکتر شفاخانۀ حوزه‌یی کندز می‌گوید، حکومت باید در تأمین امنیت شهروندان به ویژه دکتران توجه جدی کند، تا آنان به راحتی عرضۀ خدمات کنند.

محمدلطیف شریفی، از دیگر دکتران معترض می‌گوید، پیش از این هم کودکان دکتران در این ولایت اختطاف شده و پس از پرداخت پول رها شدند، اما حکومت برای تأمین امنیت آنان توجهی نمی‌کند.

عبدالحمید حمیدی، فرمانده پولیس کندز می‌گوید، دکتران و کارکنان خدمات صحی نباید به خاطر ربوده‌شدن کودک یک پزشک، روند ارایۀ خدمات صحی را به مردم متوقف کنند.

به گفتۀ آقای حمیدی، پولیس در تلاش‌ است تا به زودترین فرصت کودک ربوده‌شده  را از چنگ آدم‌ربایان آزاد کند.

اعتصاب کاری و تحصن دکتران و کارمندان شفاخانۀ حوزه‌یی کندز، مراکز صحی و داروفروشی‌ها سبب مشکلات زیادی برای باشنده‌گان شهر کندز شده است.