دوشنبه 2 دلو|بهمن 1396 برابر با 22 جنوری 2018

رد فرمان تقنینی غنی در پیوند به شناس‌نامه‌های الکترونیکی از سوی مجلس 8 عقرب|آبان 1396

 

در نشست عمومی مجلس نمایندهگان امروز (دوشنبه) فرمان تقنینی شماره 243 رییسجمهور در پیوند به تعدیل مادههای قانون ثبت احوال نفوس مورد بحث قرار گرفت.

در این بحث شماری از اعضای مجلس نمایندهگان خواستار تعدیل ماده‌های قانون ثبت احوال نفوس در مورد درج ملیت، زبان و قوم افراد در شناسنامههای الکترونیکی بودند، اما شمار دیگر نمیخواستند موارد ذکر شده در فرمان وارد قانون شود.

پس از بحث و رأی‌گیری، از دو فرمان تقنینی رییسجمهور در پیوند به شناسنامههای الکترونیکی و اصلاح نام و سن در قانون ثبت احوال نفوس یکی را رد و دیگر را تأیید کرد.

این فرمانها به هدف تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس و درج ملیت، زبان و قوم افراد در شناسنامههای الکترونیکی چندی پیش صادر و برای تأیید به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود.

فرمان شماره 247 رییسجمهور در پیوند به اصلاح سن و نام در قانون ثبت احوال نفوس و مستقل شدن ادارۀ ثبت احوال نفوس نیز به مجلس ارایه شد.

در این فرمان آمده که باید اداره ثبت احوال نفوس مستقل باشد و همچنان اصلاح نام و سن در قانون ثبت احوال نفوس در مرکز از صلاحیتهای رییس این اداره و در ولایتها از صلاحیتهای مسؤولان این اداره و ولسوالان باشد.

اما مجلس نمایندهگان با تعدیل در این مواد فرمان تقنینی رییس جمهور با مستقل شدن این اداره مخالفت کرد و صلاحیت اصلاح نام و سن نیز در مرکز به رییس اداره ثبت احوال نفوس و در ولایات تنها به والیها واگذار شد.

گفتنی‌ست که هر دو فرمان تقنینی پس از بحث در مجلس نمایندهگان به مجلس سنا فرستاده میشود، هرگاه این فرمانها از سوی مجلس سنا تأیید شود، برای توشیح به رییسجمهور فرستاده میشود و اگر این فرمان رد شود، برای بحث بیشتر به کمیسیون مشترک هر دو مجلس فرستاده خواهد شد.