چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

نرم‌افزار افزایش ظرفیت برای معلولان ساخته می‌شود 10 عقرب|آبان 1396

 

مرکز اجتماعی معلولان (CCD) در روز پایانی کارگاه آموزشی چهار روزۀ رضاکاران اجتماعی در پیوند به شیوه‌های دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت از ساخت نرم‌افزاری برای شناسایی و افزایش ظرفیت افراد دارای معلولیت در کشور خبر می‌دهد.

احمدشاه‌خان اعظمی، بنیان‌گذار مرکز اجتماعی معلولان می‌گوید، در 12 سال گذشته آمار دقیقی از شمار افراد دارای معلولیت در کشور وجود ندارد و به همین علت این نرم‌افزار را می‌سازند تا اداره‌های دولتی و غیردولتی دربارۀ بهبود وضعیت شهروندان معلول برنامه‌های لازمی را روی دست گیرند.» آقای اعظمی می‌گوید، برای ساخت این نرم‌افزار نهادهای کمک‌‌کننده‌ نیز با این نهاد همکاری می‌کند.

شماری از اشتراک‌کننده‌گان این کارگاه آموزشی نبود سهولت‌های لازم و راه‌های ویژه برای افراد دارای معلولیت در تأسیسات عامه به ویژه مکتب‌ها، شفاخانه‌ها و اداره‌های دولتی را مانع جدی فراراه نمایش توانمندی‌های شهروندان معلول در کشور عنوان می‌کنند.

کارگاه آموزشی رضاکاران اجتماعی که در پیوند به شیوه‌های دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت چهار روز پیش از سوی نهاد افغان‌های متأثر از ماین یا آلسو و مرکز اجتماعی معلولان با اشتراک شماری از معلولان از ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، بلخ و بامیان در کابل برگزار شد، امروز پایان یافت.

اشتراک‌کننده‌گان این نشست با صدور اعلامیهیی چهار ماده‌یی از دولت می‌خواهند تا بر بنیاد قوانین کشور کم‌ازکم 3 درصد افراد دارای معلولیت در اداره‌های دولتی استخدام شوند، در بخش آموزشی به بورسیه فرستاده شوند و در بخش ارائه خدمات بهداشتی در راستای حل مشکلات درمانی شهروندان دارای معلولیت به گونۀ جدی بکوشد.

خواستیم درباره رسیده‌گی به حل مشکلات افراد دارای معلولیت در کشور، دیدگاه وزارت کار و امور اجتماعی را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم.

مسؤولان مرکز اجتماعی معلولان می‌گویند، هر چند آمار دقیقی از معلولان افغانستان وجود ندارد، اما آمار وزارت کار و امور اجتماعی از سال 2005 میلادی نشان می‌دهد که 2.7 درصد معلولان در کشور معلولیت شدید دارند و هفتاد درصد آنان در روستاها زنده‌گی می‌کنند که از این میان، 70 درصد معلول به مکتب دسترسی ندارند.