آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

نتیجۀ بررسی‌های کمیتۀ حقیقت‌یاب مجلس نماینده‌گان اعلام شد 13 عقرب|آبان 1396

 

 

کمیتۀ ویژۀ حقیقت‌یاب مجلس نماینده‌گان که چندی پیش برای بررسی پروندۀ فساد رییس و رییس دبیرخانۀ این مجلس گماشته شده بود، نتایج بررسی‌هایش را امروز اعلام کرد.

عرفان الله عرفان، معاون منشی مجلس نماینده‌گان و عضو این کمیته می‌گوید، بر بنیاد بررسی‌های آنان، عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان بیش از 5 میلیون افغانی بودجۀ این مجلس را  برای مقاصد شخصی خود هزینه کرده و باید دوباره به خزانۀ دولت برگرداند.

به گفتۀ آقای عرفان، وظیفۀ رییس دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان به علت خریداری‌های مشکوک و غیرضروری، برکناری کارمندان دبیرخانۀ مجلس و افترا بالای معاون اول مجلس نماینده‌گان باید به حالت تعلیق درآید و به دادستانی کل معرفی شود.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان از بررسی‌های کمیتۀ ویژۀ حقیقت‌یاب مجلس استقبال می‌کند و می‌گوید، پولی را که مصرف کرده، حاضر است دوباره به بودجۀ این مجلس برگرداند.

اعضای کمیتۀ ویژۀ حقیقت‌یاب همچنان فیصله کردند که باید وظیفۀ همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان، لالی حمیدزی و عبیدالله بارکزی، اعضای این مجلس به دلیل دست‌برد به آرشیف تلویزیون پارلمان برای 10 تا 15 روز به حالت تعلیق درآید.

بر بنیاد فیصلۀ این مجلس، باید وظیفۀ رییس و شماری از کارمندان تلویزیون پارلمان به حالت تعلیق درآید.

اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست امروز این مجلس با تأیید فیصلۀ کمیتۀ ویژۀ حقیقت یاب تعهد سپردند که پس از این در بارۀ پروندۀ اتهام فساد بر رییس و رییس دبیرخانۀ این مجلس بحث و گفت‌وگو نمی‌کنند.

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست‌های پیشین این مجلس عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس و خدای نظر نصرت، رییس دبیرخانۀ مجلس را متهم به اختلاس 50 میلیون افغانی کرده بودند.