آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

اختلاس و دستبرد به آرشیو؛ پروندۀ اعضای مجلس به کجا رسید؟ 17 عقرب|آبان 1396

 

اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که نماینده‌گان متهم به اختلاس از جمله عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس به دادستانی معرفی شوند. آقای ابراهیمی به اختلاس بیش از 5 میلیون بودجۀ مجلس متهم بوده و همچنان همایون همایون، نایب نخست مجلس و نعیم‌لالی حمیدزی، عضو مجلس به دستبرد مسلحانه به آرشیو تلویزیون مجلس نماینده‌گان و پرداخت پول به کارمندان این بخش متهم‌اند.

شماری از اعضای مجلس در نشست امروز می‌گویند، در پیوند به پرونده‌های اعضای متهم مجلس در جلسۀ پیشین همه‌جانبه تصمیم گرفته نشده است. آنان خواهان فرستادن پرونده‌های عبدالرؤوف ابراهیمی، همایون همایون و نعیم‌لالی حمیدزی به دادستانی اند.

اما عبدالقادر زازی وطندوست، منشی مجلس می‌گوید که پرونده‌های این افراد به دادستانی فرستاده شده است.

نسیمه نیازی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، مجلس دادگاه نیست و باید مسؤولان پرونده‌های ابراهیمی، همایون و حمیدزی را بررسی کنند.

اما نذیراحمد احمدزی، نایب دوم مجلس می‌گوید که فیصلۀ مجلس به زور انجام نشده، بلکه بر اساس رأی اعضای مجلس انجام شده است و هیأت اداری در آن نقشی ندارد.

کمیتۀ حقیقت‌یاب مجلس نماینده‌گان هفتۀ گذشته فیصله کرد که عبدالرؤوف ابراهیمی باید 5 میلیون افغانی بودجۀ مجلس را دوباره برگرداند، وظیفه رییس دبیرخانه مجلس به حالت تعلیق درآمده و به دادستانی معرفی شود. این کمیته همچنان فیصله کرد که وظیفۀ همایون همایون، نعیم‌لالی حمیدزی و عبیدالله بارکزی، اعضای این مجلس به دلیل دست‌برد به آرشیو تلویزیون شورای ملی از 10 تا 15 روز به حالت تعلیق درآید.