آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

کد جزا؛ تحولی بزرگ در شکل، ساختار و محتوای نظام قضایی 20 عقرب|آبان 1396

 

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که تدوین و تهیۀ کد جزای افغانستان یک دستاورد بزرگ برای نظام قانونی کشور است. آقای دانش از وزارت تحصیلات عالی، به ویژه دانشکدۀ حقوق دانشگاه‌های سراسر کشور خواست تا این کد را شامل مواد درسی دانشگاه‌ها سازند.

کد جزای افغانستان 916 ماده دارد و در دو مُجَلد جزای عمومی (4 باب) و جزای خصوصی (12 باب) تهیه و ترتیب شده است. این کد برای تمام جرایم، احکام جزایی مشخصی را تعیین کرده است.

معاون دوم ریاست جمهوری، روز شنبه در نشستی خبری در کابل می‌گوید که کد جزا می‌تواند مشکلاتی چون پراکنده‌گی موضوعی و تعدیل قانون‌ها را از بین ببرد. به گفتۀ آقای دانش، با تدوین کد جزا، 33 قانون دیگر کشور لغو خواهد شد.

معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که تنها قانون منع خشونت علیه زنان به سبب حساسیت‌های شدیدی که بر آن غلبه یافته، به عنوان قانونی مجزا باقی مانده است؛ درج مواد این قانون در کد جزا وابسته به تصامیم مجلس نماینده‌گان است.

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه نیز که در این نشست حضور داشت، می‌گوید که تناسب میان جرم و جزا به بهترین شکل آن در این کد تعیین شده است و موارد زیادی نیز مورد تعدیل قرار گرفته است.

اما سرنوشت قانون منع خشونت علیه زنان ـ یکی از جنجالی‌ترین قوانین معاصر کشورـ همچنان در هاله‌یی از ابهام است. بیشتر فعالان حقوق زن بر این باورند که هنوز هم شورای ملی به سطحی نرسیده که این قانون را بدون درنظرداشت هرگونه تبعیض جنسیتی‌یی به تصویب برساند.