يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

سنا درج واژۀ «افغان» و قومیت در شناس‌نامه‌های الکترونیکی را تأیید کرد 28 عقرب|آبان 1396

 

مجلس سنا فرمان رییس جمهور در بارۀ تغییر قانون ثبت احوال نفوس مبنی بر درج واژۀ «افغان» و قومیت در شناس‌نامه‌های الکترونیکی را تأیید کرد.

اعضای مجلس سنا درج واژه های افغان و قومیت را در شناس‌نامه‌های الکترونیکی برای تأمین وحدت ملی میان شهروندان بسیار مهم می‌دانند و می‌گویند، با عملی‌شدن این قانون باید هرچه زودتر روند توزیع شناس‌نامه‌ها آغاز شود.

این در حالی است که مجلس نماینده‌گان حدود دو هفته پیش این فرمان را رد کرده بود و این تغییرات را «غیرضروری» خوانده بود. اکنون به دلیل اختلاف دو مجلس، تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون مشترک از نماینده‌گان دو مجلس واگذار می‌شود.

بر بنیاد قانونی که پیش از این از سوی هر دو مجلس تأیید و سپس به توشیح رییس جمهور رسید، در شناس‌نامه‌های الکترونیکی ملیت و قومیت درج نمی‌شد، اما رییس جمهور طی فرمان تقنینی دوباره در این قانون تغییر وارد کرد.