آدينه 4 حوت|اسفند 1396 برابر با 23 فبروری 2018

قضیۀ فساد رییس مجلس نماینده‌گان بار دیگر تنش آفرید 29 عقرب|آبان 1396

 

قضیۀ فساد عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان بار دیگر در نشست امروز مجلس تنش‌ساز شد.

همایون همایون، نایب نخست مجلس نماینده‌گان که رهبری نشست امروز را بر عهده داشت می‌گوید، در حالی که خدای‌نظر نصرت، رییس دبیرخانۀ مجلس به دادستانی معرفی شده، هنوز به گونۀ غیرقانونی در نشست‌های مجلس اشتراک می‌کند.

آقای همایون در اعتراض به این موضوع، نشست امروز مجلس را ترک کرد.

اما عرفان‌الله عرفان، منشی نایب مجلس نماینده‌گان که ریاست کمیتۀ ارزیابی فساد رییس و رییس دبیرخانۀ مجلس را بر عهده داشت می‌گوید، هیأت اداری در این باره غفلت نکرده و 7 یا 8 مورد را در یک مکتوب به دادستانی کل فرستاده است.

در حالی که گفته می‌شود، خدای‌نظر نصرت، رییس دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان پیش از آشکارشدن قضیۀ فساد عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس، به اتهام فساد به دادستانی معرفی شده بود؛ اما عرفان‌الله عرفان، منشی نایب مجلس می‌گوید، معرفی اعضای مجلس نماینده‌گان به دادستانی کل را باید مجلس فیصله کند، نه هیأت اداری یا شخص دیگری.