آدينه 4 حوت|اسفند 1396 برابر با 23 فبروری 2018

مصرف کم‌تر از 50 درصد بودجۀ توسعه‌یی از سوی 11 وزارت 30 عقرب|آبان 1396

 

فهرستی که در اختیار سلام‌وطندار قرار گرفته نشان می‌دهد که از اول ماه جدی/دی تا بیستم عقرب/آبان سال مالی 1396 از میان 25 وزارت، یازده وزارت کم‌ترین بودجۀ توسعه‌یی‌ خود را به مصرف رسانده‌اند.

از این میان وزارت ترانسپورت/حمل‌ونقل 19.86 درصد، وزارت معارف/آموزش و پرورش 25.49 درصد، وزارت اطلاعات و فرهنگ 26.8 درصد، وزارت حج، ارشاد و اوقاف 28.29 درصد و وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی 29.9 درصد از بودجۀ خود را مصرف کرده‌اند.

این رقم در وزارت‌های معادن و پترولیم به 30.12 درصد، تجارت و صنایع 32.42 درصد، عدلیه/دادگستری 39.10 درصد، انرژی و آب 41.55 درصد، امور سرحدات، اقوام و قبایل 41.52 درصد و فواید عامه 43.30 درصد است. بر بنیاد این فهرست اما در این میان چهارده وزارت‌ توانسته‌اند تا ربع چهارم سال مالی از 50 تا بیش از 70 درصد بودجۀ توسعه‌یی‌شان را مصرف کنند.

وزارت خارجه 52.52 درصد، وزارت داخله 51.34 درصد، وزارت دفاع ملی 51.45 درصد، وزارت امور شهرسازی و مسکن 51.88 درصد، وزارت تحصیلات عالی 53.8 درصد، وزارت صحت 66.31 درصد، وزارت احیا و انکشاف دهات 57.30 درصد، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 73.66 درصد، وزارت مبارزه با مواد مخدر 55.83 درصد، وزارت امور زنان 66.82 درصد، وزارت امور مهاجران و بازگشت‌کننده‌گان 70.95 درصد، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان 54.7 درصد، وزارت اقتصاد 50.84 درصد، وزارت مالیه/دارایی 76.7 درصد بودجه‌های توسعه‌یی‌ خود را مصرف کرده‌اند.

اجمل‌حمید عبدالرحیمزی، رییس روابط و سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید، انتظار دارند تا پایان سال مالی مصرف بودجۀ توسعهیی وزارت‌هایی که در مصارف بودجه‌های توسعه‌یی‌شان کم‌تر از 50 درصد بوده، افزایش یابد.

ریاست عمومی امنیت ملی نیز توانسته است که در یازده ماه سال مالی 98.79 در صد از بودجه توسعه‌یی‌اش را به مصرف برساند.

حکمت قوانچ، سخنگوی وزارت ترانسپورت توقف کار برخی پروژه‌های این وزارت را از علت‌های مصرف اندک بودجۀ توسعه‌یی این وزارت عنوان می‌کند.

نجیب ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی می‌گوید که تا پایان سال مالی بیش از 70 درصد بودجۀ توسعه‌یی‌ این وزارت مصرف خواهد شد.

در این میان اما شماری از اداره‌ها نیز وجود دارند که بودجه‌های توسعه‌یی‌شان را کمتر از 40 درصد مصرف کرده‌اند.

ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری، ریاست محافظت رییس جمهور، ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، مجلس سنا، مجلس نماینده‌گان، دادستانی کل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ادارۀ ملی نگهداری از محیط‌زیست، ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت، شرکت برشنا، شهرداری کابل، شرکت آب‌رسانی و کانالزاسیون افغانستان، آکادمی علوم، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان، اداره احصاییۀ مرکزی، اداره مستقل ملی ستندرد و ادارۀ تفتیش از جمله این اداره‌ها هستند.

سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید، آن‌عده وزارت‌هایی که امسال بودجۀ توسعه‌یی‌شان را نسبت به دیگر وزارت‌ها بیشتر مصرف کرده‌اند در سند بودجۀ سال مالی 1397 خورشیدی، در اولویت قرار می‌دهند و امکانات بیشتری را برای‌شان فراهم خواهند کرد.

گفتنی‌ست که سال گذشته، مجلس نماینده‌گان 16 وزیر کابینۀ حکومت وحدت ملی را بخاطر مصرف‌نکردن 70 درصد بودجۀ‌ توسعه‌یی‌ استیضاح کرد که از این میان 7 وزیر سلب اعتماد شدند.