دوشنبه 28 حوت|اسفند 1396 برابر با 19 مارچ 2018

زهرا خاوری؛ قربانی نظام فاسد دانشگاهی 30 عقرب|آبان 1396

 

زهرا خاوری، باشندۀ اصلی ولایت دایکندی و دانشجوی سال پنجم دانشکدۀ دام‌پزشکی دانشگاه کابل، شب یک‌شنبه پس از آن که برای پنجمین بار پایان‌نامۀ تحصیلی‌اش رد می‌شود، مواد زهری خورده و پس از چند ساعت جان‌اش را از دست می‌دهد. این قضیه واکنش‌های تندی در پی داشت و اکنون پای ده‌ها دانشجو را به بیرون از صنف‌ها کشانده است.

روز نخست مرگ زهرا، بسیاری شوکه بودند، اما امروز دانشجویان معترض صحن دانشگاه را اشغال کرده و می‌گویند که زهرا قربانی سیستم ناکارامد و فاسد دانشگاهی شده است. آن‌ها همچنان از عدم همکاری مدیر خوابگاه دخترانه در انتقال زهرا به شفاخانه بسیار خشمگین بودند.

دانشجویان معترض که در برابر درِ ریاست دانشگاه گردهم آمده بودند می‌گویند، اگر به خواست‌شان مبنی بر رسیده‌گی به پروندۀ زهرا خاوری و همچنان اصلاح نظام تحصیلی دانشگاه‌های کشور پاسخ مثبت داده نشود، آن‌ها دروازۀ دانشکدۀ دام‌پزشکی را خواهند بست.

با این حال عبدالطیف روشان، سرپرست وزارت تحصیلات عالی قول می‌دهد که به پروندۀ خودکشی زهرا خاوری به صورت جدی رسیده‌گی شود. به گفتۀ او، در حال حاضر استاد راهنما و مسؤول خوابگاه دخترانه به دستگاه امنیتی و قضایی معرفی شده‌اند.

شماری از دانشجویان دانشگاه بامیان نیز امروز در اعتراض به مرگ زهرا خاوری در چوک الکین در مرکز این شهر گردهم آمده و از حکومت خواهان رسیده‌گی به پروندۀ این دانشجو شدند.