يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

برگزاری جرگه‌های عنعنوی خلاف قانون است 8 قوس|آذر 1396

 

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان امروز در نشست عمومی می‌گویند، برخی از افراد در تلاش‌اند تا جرگۀ عنعنوی را برای برون‌رفت از بحران کنونی برگزار کنند.

آنان می‌گویند، برگزاری جرگۀ عنعنوی خواست شماری از مقام‌های پیشین حکومتی است که تلاش دارند آن را بر باشنده‌گان کشور تحمیل کنند.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس می‌گوید، هیچ وضاحتی دربارۀ جرگۀ عنعنوی در قانون اساسی نیامده است و برگزاری این گونه جرگه‌ها اعتبار قانونی ندارد.

از سوی دیگر، مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات در نشست خبری‌یی در کابل می‌گوید، برخی از سیاست‌مداران در تلاش برگزاری جرگۀ عنعنوی‌اند که به گفتۀ او، این کار خلاف قانون اساسی است.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که به شمول حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، شماری از مقام‌های پیشین حکومتی از جمله رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی پیشین خواستار برگزاری جرگۀ عنعنوی در کشوراند که اخیراً با مخالفت‌ها و حمایت‌هایی در گوشه‌وکنار کشور همراه بوده است.