يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

حکومت برای پیوستن طالبان به صلح هیچ شرطی ندارد 15 قوس|آذر 1396

 

هیأت رهبری شورای عالی صلح می‌گوید، برای پیوستن طالبان به روند صلح هیچ قیدوشرطی ندارند و به هر میکانیسمی که طالبان بخواهند حاضراند با آنان گفت‌وگو کنند. به گفتۀ هیأت رهبری شورای عالی صلح، اجماعی برای آمدن صلح به افغانستان از سوی منطقه و جامعۀ جهانی به جز پاکستان به میان آمده است.

کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح می‌گوید، آنان حاضراند با مخالفان حکومت گفت‌وگو کنند و تلاش‌هایی را در این باره در داخل و بیرون از کشور وسعت بخشیده‌اند.

آقای خلیلی با اشاره به سفرش به اندونیزیا می‌گوید، حکومت و باشنده‌گان آن کشور آماده‌گی‌شان را برای تأمین صلح در افغانستان اعلام کرده‌اند.

محمداکرام اخپلواک، رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح خطاب به طالبان و سایر گروه‌های مخالف حکومت می‌گوید، مخالفان حکومت هر گزینه‌یی را که برای گفت‌وگوهای صلح انتخاب کنند، حکومت افغانستان حاضر است با آنان دور یک میز بنشینند.

پیش از این شماری از اعضای شورای ملی، سیاست‌مداران و فعالان مدنی از کارکرد شورای عالی صلح انتقاد کرده و کارکرد این شورا را بی‌جا و ضایع‌کردن وقت عنوان کرده‌اند.