آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

استاد: هرگز با زنان مشورت نکنید که ناقص‌العقل اند 18 قوس|آذر 1396

 

ناهید دانشجوی حقوق دانشگاه خصوصی: بیشتر همصنفی‌هایم بی‌ادب و بی‌نزاکت بودند. سر صنف شوخی‌های بیجا می‌کردند و بلندبلند می‌خندیدند. چشم‌شان تنها به سوی دختران بود و دختران از نگاه‌های هیستریک آن‌ها به شدت معذب بودند. در بیرون از صنف نیز وضع بر همین منوال بود. از آزادی رفتار و گفتار کاملا محروم بودیم. از هر حرکت مان احساس خطر می‌کردیم؛ چون هر لحظه امکان داشت یکی از پسرها بددهنی کند و چیزی بگوید.

آرامش اصلا وجود نداشت. هیچ دوست نداشتم که صبح شود و به دانشگاه بروم. با این که شماری از استادان بسیار جدی بودند و با پسران برخوردشان رسمی داشتند، اما برخی دیگر فضای دانشگاه را به کلی تغییر داده بودند و بی‌پرده‌گویی می‌کردند.

یک روز یکی از استاد که خود دستی در مطالعات اسلامی دارد، بدون هیچ پیش زمینه‌یی رو کرد به پسران و با خنده گفت: بچه‌ها هرگز با زنان مشورت نکنید که آن‌ها ناقص‌العقل اند.

این گفتۀ استاد باعث خندۀ پسران شد، اما ما را تکان داد. دختران به همدیگر نگاه می‌کردند، اما هیچ جرأت اظهارنظر نداشت. سرانجام با ترس و لرز گفتم استاد شما نباید در مورد زنان چنین فکر کنید. این گفتۀ شما کاملا غلط و زن‌ستیزانه است.

استاد با لبخندی تمسخرآمیز گفت که ببین دخترجان این گفته از من نیست از احادیث رسول اکرم است. من از ترس این که مبادا استاد و پسران صنف مرا تکفیر کنند، دیگر چیزی نگفتم. دختران نیز سرشان را پایین انداختند و پسران هم طبق معمول قهقهه زدند و خندیدند.