آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

مجلس فرمان رییس جمهور برای قانون ذاتی افسران را رد کرد 29 قوس|آذر 1396

 

مجلس نماینده‌گان در نشست امروز فرمان تقنینی رییس جمهور برای تعدیل قانون ذاتی افسران، ساتنمنان و بریدملان را با اکثریت آرا رد کرد. در فرمان تقنینی رییس جمهور عمر خدمت و تقاعد افسران کم ذکر شده بود.

شایسته‌باز ناصری، عضو کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده‌گان می‌گوید، بر اساس مصوبۀ قبلی مجلس، رییس جمهور حق ندارد در صورتی که در زمینه‌یی قانون وجود داشته باشد، فرمان تقنینی صادر کند.

اما رمضان بشردوست می‌گوید، این مصوبه خلاف مادۀ 97 قانون اساسی است. به گفتۀ آقای بشردوست، رییس جمهور می‌تواند در زمان تعطیلات مجلس نماینده‌گان به جز در مورد مسایل مالی و بودجه‌یی فرمان تقنینی صادر کند.

کمیتۀ قوانین افغانستان در اواخر سال گذشتۀ خورشیدی، طرح قانون امور ذاتی افسران را در ۹ فصل و ۹۱ ماده تأیید کرد که سپس در ۱۲ حوت ۱۳۹۵، از سوی کابینۀ افغانستان در اصول مورد تأیید قرار گرفت.