آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

احتمال افزایش بی‌کاران از 2 میلیون به 4 میلیون تا 2022 5 جدی|دی 1396

 

اتاق تجارت افغانستان با همکاری سازمان بین‌المللی کار نشستی را به هدف بررسی طرح اشتغال‌زایی در کابل برگزار کرد. برگزارکننده‌گان این نشست می‌گویند که یکی از اهداف دیگر این برنامه رفع مشکلات بازرگانی در افغانستان است.

فیض‌الله ذکی وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در این نشست می‌گوید که اتاق تجارت و صنایع و سایر نهادهای مربوط باید در ایجاد فرصت‌های کاری بیشتر از پیش تلاش کنند.

به گفتۀ آقای ذکی، بر اساس آمار بانک جهانی، در حال حاضر نزدیک به دو میلیون شهروند افغانستان بی‌کاراند و اگر برای آنان زمینۀ کار فراهم نشود، ممکن این آمار در 5 سال آینده به 4 میلیون برسد.

وزیر کار و امور اجتماعی می‌افزاید که آنان برای جلوگیری از افزایش بی‌کاری، برخی برنامه‌هایی را روی دست دارند.

آقای ذکی می‌گوید، روز گذشته در نشستی با رییس جمهور، برنامه‌یی را برای اشتغال‌زایی به وی ارایه کرده که با عملی‌شدن آن، مشکلات بی‌کاری در کشور تا حدی حل خواهد شد.

صیام‌الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز در این نشست می‌گوید که باید سکتور خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور تشویق شود تا فرصت‌های بیشتر کاری ایجاد گردد.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که مسؤولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان همواره از ناامنی و سایر مشکلات فراراه سرمایه‌گذاران و بازرگانان در کشور شکایت میکنند.