شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

عطامحمد نور به دفترش برگشت 9 جدی|دی 1396

 

عطامحمد نور، والی برکنارشدۀ بلخ پس از دوازده روز دوباره به دفتر کارش برگشت. آقای نور هشدار می‌دهد، تا زمانی که ارگ ریاست جمهوری با جمعیت اسلامی روی ماندن و رفتن او از مقام ولایت بلخ تفاهم نکند، همچنان والی خواهد بود و کسی نمی‌تواند او را برکنار کند.

آقای نور می‌گوید، مسؤولیت‌هایش را به معاون خود سپرده است تا در کارهای حکومت محلی وقفه پیش نیاید.

آقای نور بار دیگر تکرار می‌کند که برکناری او از مقام ولایت بلخ دسیسه است و حلقه‌هایی در حمایت از گروه‌های هراس‌افگن داعش و طالبان در شمال‌اند.

خواستیم دیدگاه ارگ ریاست جمهوری و ادارۀ ارگان‌های محلی را در مورد برگشت آقای نور به دفتر کارش را نیز داشته باشیم؛ اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم.

رییس جمهور غنی دوازده روز پیش استعفانامۀ عطامحمد نور که قبلاً به ریاست جمهوری سپرده شده بود را تأیید کرد، اما آقای نور با ابراز مخالفت نسبت به این تصمیم ارگ گفت، استعفانامه‌اش را در جریان گفت‌وگوها به ارگ سپرده بود و از آن‌جا که این گفت‌وگوها به نتیجه نرسیدند، استعفانامه‌اش اعتبار ندارد.