آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

دانشگاه پکتیا با پول شخصی مردم بازسازی می‌شود 16 جدی|دی 1396

 

باشنده‌گان و فعالان مدنی پکتیا می‌گویند، با پول شخصی‌شان دانشگاه این ولایت را بازسازی می‌کنند. آنان هدف این کار را سهم گیری در فراهم‌سازی زمینه‌های بهتر آموزشی برای فرزندان‌شان می‌خوانند.

حقمل مسعودزی، یک‌تن از باشنده‌گان پکتیا می‌گوید، در کنار تلاش‌های حکومت آنان نیز در بازسازی دانشگاه این ولایت سهم می‌گیرند؛ چون این کار به سود فرزندان‌شان است.

به گفتۀ او، مردم پکتیا تلاش دارند تا دانش‌آموزان و دانشجویان این ولایت به امکانات آموزشی بیشتری دسترسی داشته باشند.

برخی از نهادهای مدنی پکتیا نیز برای جلب کمک‌های مردم به هدف بازسازی دانشگاه این ولایت برنامه‌های آگاهی‌دهی را راه‌اندازی کرده‌اند.

جمعه‌گل افغان، فعال مدنی پکتیا از تمامی باشنده‌گان این ولایت می‌خواهد که از مسایل قومی دست‌بردار شده و برای مبدل کردن پکتیا به مکانی فرهنگی تلاش کنند.

احمدزی یکی دیگر از فعالان مدنی پکتیا می‌گوید، آنان با کمک بازرگانان و تاجران می‌توانند برای سرسبزی و بازسازی دانشگاه و دیگر نهادهای علمی اقدام کنند.

سید ولی جلالزی، رییس دانشگاه پکتیا از این تلاش فعالان مدنی و باشنده‌گان این ولایت استقبال می‌کند.

دانشگاه پکتیا دارای 8 دانشکده است و نزدیک به 6 هزار دانشجو، به شمول 150 دختر در آن مشغول آموزش اند.