آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

رییس جمهور: واسطه‌گری اعضای شورای ملی در انتصاب افراد رسانه‌یی شود 19 جدی|دی 1396

 

رییس جمهور غنی می‌گوید، افرادی که بر اساس وساطت به صفوف نیروهای امنیتی راه یافته‌اند، از میدان جنگ فرار کردند و یا دست به دزدی زده‌اند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور که در دهمین‌دور فراغت افسران اکادمی پولیس کابل صحبت می‌کرد می‌گوید، پس از این هر عضو شورای ملی که برای مقرری نیروهای امنیتی واسطه می‌شود، باید رسانه‌یی شود.

به گفتۀ آقای غنی، پس از این تمامی جابه‌جایی‌ها، تبدیلی‌ها و ترفیعات باید مطابق قانون امور ذاتی افسران انجام شود.

رییس جمهور غنی می‌افزاید، نیروهای ویژۀ ارتش دو برابر شده و قوای هوایی کشور نیز سه برابر خواهد شد، تا تمرکز پولیس بیشتر بر تطبیق قانون در شهرها باشد.

آقای غنی همچنان از ارایۀ خدمات صحی به نیروهای امنیتی انتقاد کرده و می‌گوید، خدمات صحی‌یی که در مراکز صحی پولیس ارایه می‌شود تا خدمات مراکز صحی نیروهای امنیت ملی، خیلی تفاوت دارد.

پیش از این مسؤولان امنیتی نیز همواره از مداخلۀ اعضای شورای ملی در تقرری‌ها انتقاد کرده‌اند.