آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

11 شرکت نفتی 32 میلیون دالر مالیۀ گمرکی‌شان را نپرداخته‌‌اند 20 جدی|دی 1396

 

بررسی هیأتی مشترک از شش کمیسیون مجلس نماینده‌گان از معافیت تیل و مواد نفتی در گمرک‌های کشور نشان می‌دهد که 11 شرکت وارد کنندۀ تیل در چهار سال بیشتر از 32 میلیون دالر آمریکایی بابت مالیات گمرکی‌شان از دولت بدهکارند.

عبدالقادر زازی وطن‌دوست، دبیر و رییس هیأت بررسی کننده در نشست امروز (چهارشنبه) می‌گوید، در جریان بررسی‌ها برخی از شرکت‌های در نشست‌های این کمیسیون حاضر نشدند و برخی دیگر مدارکی از پرداخت مالیه ارایه کردند که قناعت آنان را حاصل نکرد.

دبیر مجلس نماینده‎گان می‌گوید: «در مجموع 32751009 میلیون دالر که 229257870630 افغانی می‌شود، این شرکت‌ها باید به حکومت بپردازند.»

آقای وطن‌دوست می‌افزاید که آنان بررسی‌های‌شان را بر بنیاد مدارک انجام داده‌اند.

در بخشی از گزارش یافته‌های مجلس آمده که این گزارش برای رسیده‌گی به وزارت مالیه سپرده شود، اما با مخالفت برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان روبه‌رو شد و در نهایت پیشنهاد کردند که این گزارش را به دادستانی کل بفرستند.

عبدالروؤف ابراهیمی، رییس مجلس این خواست نماینده‌گان را به رأی‌گیری گذاشت که با اکثریت آرا تأیید شد. آقای ابراهیمی می‌گوید، هیأتی از اعضای مجلس نماینده‌گان را برای رسیده‌گی و نظارت از این گزارش انتخاب می‌کنند.

رییس هیأت مختلط کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان می‌افزاید که آنان در این گزارش سال‌های 1390 تا 1394 خورشیدی را به بررسی گرفته‌اند.